ตัวชี้วัดย่อย : ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรุนแรง (SOE64)